Miljø og klimaforhold

Lokalt klima- og miljøregnskab

For lokalsamfundet i Køge Kommune vil konverteringen til fjernvarme betyde en klimamæssig CO2-gevinst, der stor set svarer til gevinsten ved indregning af det kvoteregulerede marked, idet CO2-emissionerne fra en reference med kondenserende naturgaskedler vil blive erstattet af den næsten CO2-neutrale fjernvarme. Det forudsættes i denne betragtning, at elproduktionen og dermed luftemissionerne fra Køge Kraftvarmeværk er uændrede, idet overskudsvarmen ellers ville blive udledt i Køge Bugt. Det forudsættes ligeledes, at de lokalegasfyrede motoranlæg fortsætter uændrede som i dag.

Forskellen i forhold til ovenstående kvoteregulerede marked er det nybyggeri, der tilsluttes fjernvarme i stedet for eldrevne varmepumper i referencen. Her kan Køge Kommune indregne CO2-besparelsen ved at reducere det lokale elforbrug, der ellers ville komme i referenceudviklingen, hvor der antages installeret eldrevne varmepumper i nybyggeri.

Når CO2-besparelsen for elforbruget skal beregnes, kan der vælges forskellige CO2-emissions-faktorer alt efter om hele det Nordeuropæiske elsystems marginale CO2-emissionsfaktor inddrages som i Energistyrelsens samfundsøkonomiske fremskrivninger, eller om der alene betragtes en prognose for CO2-emissionerne i Østdanmark f.eks. efter en metode som Københavns Kommune benytter i deres klimaplanlægning.

CO2-besparelserne ved at benytte fjernvarme i stedet for eldrevne varmepumper i nybyggeri kan således variere fra 2.000 til 7.000 tons/år alt efter hvilken beregningsmetode og prognose, der tages i anvendelse. Dette skal adderes til de ovennævnte 37.500 tons /år sparet CO2, der hidrører fra sparet naturgas, hvorved referencens samlede CO2-emission vil andrage 40-45.000 tons/år ved fuld udbygning.

Projektforslagets naturgasfyrede spidslastanlæg antages modsat at bidrage med op til 5.000 tons/år, som den samlede CO2-besparelse skal reduceres med. Samlet set vil Køge Kommunes lokale CO2-emissioner ved fuld udbygning af projektforslagets fjernvarme blive reduceret med ca. 40.000 tons CO2/år i forhold til referencen, hvor eksisterende byggeri i stedet for fjernvarme antages at få installeret kondenserende naturgaskedler, og hvor nybyggeri får individuelle varmepumper med et supplement på 15 % solvarme. Udviklingen i CO2-emissionerne i hhv. projektforslag og reference er vist i nedenstående figur 10. De samlede emissioner af CO2 samt af SO2 og NOx er i tabel 11 summeret over den 20-årige driftsperiode.

Download miljødeklarationen for hovedstadsområdet